Wednesday, September 14, 2016

Принципи на моитѣ възгледи за миналото

Принципи на моитѣ възгледи за миналото

.. към коментаритѣ ..  .. to the bottom ..Принципи на моитѣ възгледи за мина̨лото


Възгледитѣ ми за мина̨лото се основават на слѣднитѣ принципи:
Имперско-цивилизационния̌т принцип се явява традиционен. Опититѣ за прѣразглеђането му сѫ несъстоятелни. Съгласно с този принцип, дрѣвнитѣ Египет и Месопотамия, дрѣвна Гърция и мимолетната империя на Александър Велики, Римската/Ромѣйската империя и империята на Карл Велики имат за историята по-голѣ̋мо значение, отколкото всички остана̨ли събития от онѣзи врѣмена.
Първостепенната роля на религията винѫги трѣ̋бва да се отчита. Религията може да бѫде християнство или ислям, национализъм от 19-ти вѣк или национал-социализъм и интернационал-социализъм (комунизъм) от 20-ти вѣк. Във всички случаи ролята ѝ е огромна, важна, актуална, главна, генерална, животрептяща, жизнена, злободневна, знаменателна, историческа, капитална, кардинална, командна, крайна, коренна, крайѫгълна, крупномащабна, многозначителна, основна, принципиална, приоритетна, рѣшаваща, рѣшителна, сѫдбовна, сѫществена, вѫзлова, фундаментална, централна, епохална (написал съм това с помощта на синонимен рѣчник).
Принципът за състоятелността на лингвистическата археология се противопоставя на нѣ̋кои възгледи срѣд професионални историци за несъстоятелността на историческата лингвистика. Ако изводитѣ на лингвистическата археология противорѣча̨т нa нѣ̋кои твърдения на традиционната история, то по-скоро е нужно послѣднитѣ да се прѣразгледат. Даже ако в нѣ̋кой дрѣвен документ има само лъжливи твърдения, то и в този случай заключенията на лингвистиката въз основа на този документ ще бѫда̨т правдиви. Много добрѣ знам, напримѣр, че въз основа на днешната преса не бих могъл да си създам правилна прѣдстава за настоящето, на което съм свидѣтел, а пък какво остава за мина̨лото. С други думи, бѫдещитѣ поколѣния вѣроятно нѣ̋ма да мога̨т да си създада̨т правилна прѣдстава за нашето настояще въз основа на писменитѣ паметници, които ще им оставим.
Принципитѣ на Еклесиаста {1:9}
Каквото е стана̨ло, това е, което ще стане,
И каквото е било извършено,
това е, което ще се извърши;
И нѣ̋ма нищо ново под слънцето.
Има ли нѣщо, за което може да се каже:
Виж! Това е ново?
То е вече стана̨ло във вѣковетѣ,
които сѫ били прѣди нас.
Не се помня̨т прѣдишнитѣ поколѣния;
Нито ще се помня̨т послѣшнитѣ,
грядущитѣ, поколѣния,..
Първо слѣдствие от принципитѣ на Еклесиаста:
Прѣдцитѣ ни сѫ били сѫщитѣ като нас - нито по-умни, нито по-тѫпи.
Второ слѣдствие от принципитѣ на Еклесиаста:
Тоз, който не разбира настоящето, той не може да разбере и мина̨лото.
Ако не разбираме настоящето, което се развива прѣд очитѣ ни, как можем да се надѣ̋ваме, че ще можем да разберем мина̨лото, което отдавна е мъртво и не реагира на нашитѣ въпроси и на нашитѣ дѣйствия?
Отклонение от принципитѣ на Еклесиаста:
Нѣ̋мало нищо ново под слънцето - има, има ..

Според Еклесиаста,
".. нѣ̋ма нищо ново под слънцето. Има ли нѣщо, за което може да се каже: Виж! Това е ново?"
Има, има.

Ако има нѣщо ново под слънцето, това сѫ новитѣ технологии. Тѣ прѣобразяват свѣтът.

Въпрѣки принципът на Еклесиаста, аз изключвам сѫществуването на високо-технологични цивилизации в мина̨лото. Никога досега не е имало ядрено орѫжие. Никога досега не е имало компютри и глобални комуникации.
.. към началото ..

Повечето събития сѫ случайни и скучни.
Относителност има. Напримѣр Римската империя има абсолютно огромно значение за нас, за Срѣдиземноморието, за цѣ̋ла Европа, но никакво значение за Китай и Япония. Относителност има и в това, че голѣ̋ма част от историческия̌т разказ, който се индоктринира, е фантастичен и митологичен. Примѣрно такава е почти цѣ̋лата тематика с така нарѣченитѣ прабългари.

Оспорването на имперско-цивилизационния̌т принцип обикновено цѣли да лѣкува нѣчии комплекси на малоценност или да захранва нѣчии мании за величие. От такива нѣща, мисля̨, че не страдам.

Ако от тематиката за така нарѣченитѣ прабългари се абстрахираме, нищо от послѣдвалитѣ събития в нашата и в свѣтовната история нѣ̋ма нуђа да се промѣня. Накратко, така нарѣченитѣ прабългари фактически нѣ̋мат значение дори за българската история. Ако пък се абстрахираме от цѣ̋лата българска тематика в историята на свѣтът, какво би се промѣнило? Ами кой знае? Погледнато от високо, най-голѣмия̌т принос на България е при християнизацията на Русия. Ако я̨ нѣ̋маше България, не е сигурно, че Русия щѣше да има видът, в който я̨ познаваме. Накратко, България има значение само за Балканитѣ и за Русия. Погледнато от високо, нищожно значение.

Сега да видим какво щѣше да бѫде без Александър Велики и Юлий Цезар.

Да спомена̨ само една нишка:
 • {1} Евангелията нѣ̋маше да сѫ на гръцки, а вѣроятно на арамейски,
 • {2} Християнството едва ли щѣше да се нарича Християнство, а напримѣр Месианство, и
 • {3} сега нѣ̋маше да пишем на познатата кирилица, а на нѣ̋каква писменост подобна на еврейската и арабската.
Александър Велики и Юлий Цезар сѫ оставили слѣди, без тѣ̋х свѣтът щѣше да е друг. Ираклий, царя̌т на ромѣитѣ, сѫщо е оставил слѣда - без Ираклий свѣтът щѣше да е друг. Докато за съврѣменникът му митичния̌т "хан" Кубрат може да се каже, че и без Кубрат свѣтът щѣше да си е сѫщия̌т, и то с нашата България в него. Трѣ̋бва да осъзнаем, че всички европейци сме наслѣдници на Александър Велики и на Юлий Цезар, не само гърцитѣ, фиромлянитѣ-монтешарци или пък италианцитѣ.

И най-важното: ние, българитѣ, сме най-обикновени и най-нормални европейци. Не сме изключителни, extraordinary, или пък extra-terrestrian, пази Боже.. Сѫщитѣ сме си като другитѣ балкански народи, досущ сме като тѣ̋х, тѣ с нищо не ни прѣвъзхођат, нито пък ние тѣ̋х с нѣщо ги прѣвъзхођаме.

И тъй, освѣн скучни, повечето събития сѫ и случайни.

Прѣдставѣте си бразда в земята слѣд силно земетресение. Такава бразда, такава слѣда е така нарѣчената българска история в свѣтовната история, плод на случайнитѣ гѫнки на историята на човѣчеството.

Не сме планина, бразда сме. Но и планина да бѣ̋хме, на стихиитѣ и планинитѣ не издържат.
.. към началото ..

Тече, всичко тече, врѣмето нѣ̋ма брѣ̋г и ни влѣче. Нѣ̋ма как. (М.Башева)
Врѣмето си тече и историческитѣ събития изблѣдняват.
Платната на отдалечаващитѣ се към мина̨лото събития чезна̨т зад хоризонтът.

Колкото по-далече назад в мина̨лото е дадено събитие, толкова по-малко и по-нищожно е значението му точно за нас сега.
Аналогия-съпоставка. Изслѣдва се ДНК, за да се докаже връзка међу дѣте и родител. Може да се изслѣдва ДНК, за да се докаже връзка међу внук-внучка и прародител (дѣ̋до-баба). Обаче ДНК-изслѣдването за връзка међу правнук-правнучка и прапрародител (прадѣ̈до-прабаба) най-често е безпрѣдмѣтно - надѣђни резултати нѣ̋ма да се получа̨т. Родството се отдалечава. Значението на такова далечно родство за генофондът на индивидът става все по-малко и по-нищожно. Всѣки индивид е плод на родителитѣ си, на майка си и на баща си, прѣди всичко.
Нашия̌т (или Вашия̌т, на Вас младитѣ) 21-ви вѣк е плод на нашия̌т 20-ти вѣк, прѣди всичко. Да, 20-ти вѣк е плод на 19-ти вѣк, но събитията от 20-ти вѣк най-често засѣнчват, скриват, дори отмѣнят събитията от прѣднитѣ вѣкове.

В частност, събитията отпрѣди хилядолѣтия имат нищожно значение точно за нас сега. Нищожно. Никакво. Нужно е уточнение все пак, понеже по-горѣ съм писал:
Напримѣр Римската империя има абсолютно огромно значение за нас, за Срѣдиземноморието, за цѣ̋ла Европа, ..
Да, Римската империя има огромно значение за нас, но само защото сме и доколкото сме срѣдиземноморци и европейци. Не и специално за нас българитѣ.

В този дух, така нарѣченото "турско робство" има значение за нас, но само защото сме балкански християни и доколкото сме християни.

Нашия̌т 20-ти вѣк практически е заличил всички послѣдици от така нарѣченото "турско робство". Останали сѫ само послѣдици от събитието, нарѣчено "Освобођение на България", което е от 19-ти вѣк. Прѣдупрѣђавам Ви, че този или слѣдващия̌т вѣк мога̨т и тѣ̋х да залича̨т.

Слѣд като историческитѣ събития от по-далечното мина̨ло имат сега за нас нищожно значение, струва ли си изобщо да изучаваме история?
 • Да. За да задоволим любопитството си. Да тѫрсим обяснения чрѣз анализ на събитията. Да си извличаме поуки, за да не повтаряме грѣшки.
 • И не. Не за да си тѫрсим оправдания в мина̨лото за днешнитѣ си несрѣти. Не за да си го лѣкуваме комплексът за малоцѣнност с разкази за славно мина̨ло.
.. към началото ..

Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)

Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тука и ще отговоря̨ тука.

 • ◄► ::christo.tamarin, 2016-09-21 18:18:: Прѣпратка: Още за мина̨лото, нашето.

 • ►► ::christo.tamarin, 2017-07-24 06:01:: .. Нарочно не придумаеш ..
  • Принципи за сътворяване на история за вѫтрeшна употрѣба (.. покажи ..)

 • ►► ::christo.tamarin, 2017-11-25 09:31:: (.. покажи там ..) (.. покажи тук ..)

 • ◄► ::christo.tamarin, 2018-01-14 21:10::

 • ►► ::christo.tamarin, 2019-12-31 11:25:: (.. покажи там ..) (.. покажи тук ..)

 • ►► ::christo.tamarin, 2022-08-02 20:26::  История или пропаганда? (.. покажи тука ..) (.. покажи там ..)

.. към началото ..


 • ►► ::christo.tamarin, 2018-05-26 20:14:: (.. pokaži ..) Pravopisni pravila za bulgarskata latinica


1 comment: