Sunday, January 22, 2017

Диалектен континуум - що е то

Диалектен континуум - що е то

(.. покажи всичко ..)  (.. скрий&свий всичко ..)  .. to the bottom ..


Диалектен континуум - що е то▼▼   1. Прѣдисловие   (.. скрий го ..)   (.. покажи всичко ..)


 • Прѣди да продължите, слѣдва да се запознаете с аксиомата за естественитѣ езици, която донѣ̋къдѣ дефинира понятието естествен език.

 • Прочетохте ли за аксиомата за естественитѣ езици? Според нея̨, всѣки език спрямо даден момент от мина̨лото има единствен прѣдшественик, с който той може да се идентифицира. Прѣдшественикът прѣдставлява старото състояние на сѫщия̌т език.

 • И в двѣтѣ публикации, в тази за диалектния̌т континуум и в онази за аксиомата за естественитѣ езици, покрай другитѣ засѣгнати проблеми, се показва нѣ̋какъв стремеж лингвистично да се дефинират - да се опрѣдѣля̨т - понятията език и диалект.

  Цитат оттам:
  В много от контекститѣ лингвистиката не различава терминитѣ език и диалект - всѣки диалект може да се нарѣче език и всѣки език може да се нарѣче диалект на нѣ̋кой език с по-широк обхват (ако има нѣ̋какъв смисъл, разбира се). ... точното разграничение међу тѣзи двѣ понятия е извън лингвистиката, и то е политическо: езикът прѣдставлява диалект с армия и полиция, казано на шега. ... Ако става дума за лингвистиката, то тя за всѣки два близки диалекта може да намѣри разлики, въз основа на които тѣ да се обявя̨т за отдѣлни езици в нѣ̋какъв контекст, напримѣр в контекстът на разликитѣ, а сѫщо така и за всѣки два близки езика лингвистиката може да намѣри прилики и в контекстът на тѣзи прилики да ги обяви за диалекти на един език.
 • Прѣди да продължите, слѣдва да се запознаете и с очеркът за непрѣстанната промѣ̋на на естественитѣ езици, къдѣто се обсѫђа друго явление и се защищава твърдение, което пак може да се приеме за аксиома в лингвистиката: всѣки естествен език се намира в процес на непрѣстанна промѣ̋на.

 • От езикът-прѣдшественик (старото състояние) до новото състояние на сѫщия̌т език се достига чрез измѣнения, нововъведения, иновации (тритѣ думи означават едно и сѫщо). Езикът се мѣни, той осѫществява нововъведения, той имплементира иновации. Чрѣз този процес на непрѣстанна промѣ̋на във врѣмето езикът прѣминава от старо свое състояние в ново свое състояние.

 • Ако езикът се простира на по-обширна популационна територия, то в различнитѣ точки от популационното пространство той може да се мѣни по различен начин (да осѫществява различни нововъведения, да имплементира различни иновации). В различнитѣ точки от популационното пространство езикът може да достигне до различни нови свои състояния. Тѣзи различни нови състояния отначало прѣдставляват различни диалекти на езикът.

 • Тѣзи различни нови състояния отначало прѣдставляват различни диалекти на езикът, но слѣд врѣме мога̨т да се оформя̨т като отдѣлни езици с общ език-прѣдшественик, които сѫ се от-роили от него (language split).

 • И прѣди, и слѣд роенето, съвкупността от сѫсѣднитѣ диалекти, развили се от общ език-прѣдшественик, се нарича диалектен континуум. На това явление е посветена настоящата публикация.

 • И тритѣ публикации, тази за диалектния̌т континуум, другата за непрѣстанната промѣ̋на на естественитѣ езици и онази за аксиомата за естественитѣ езици, се отнасят до естественитѣ говорими езици.

 • (.. скрий го прѣдисловието ..)  .. към началото ..

▼▼   2. Диалектен континуум  (.. скрий го раздѣлът ..)  (.. свий го ..)  (.. разгъни го ..)  .. към началото ..▼▼   2.1. Диалектен континуум: опрѣдѣление  (.. скрий го ..) 

 • Диалектния̌т континуум {DC: Dialect Continuum} се характеризира със:

  • Свързана територия {S}
   • Тази територия {S} задължително трѣ̋бва да е свързана (contiguous): међу всѣки двѣ селища от тази територия {S} трѣ̋бва да може да се прокара линия, която не напуска територията {S}.

  • Момент или период от врѣмето {T}, прѣз който диалектния̌т континуум {DC} като явление е активен.

  • Общ език-прѣдшественик {LP: Language Predecessor} - засвидѣтелстван или прѣдполагаем, говорен прѣди врѣмето {T}
   • Можем да се връщаме назад във врѣмето, колкото е необходимо, докато стигнем до общ език-прѣдшественик
   • Ако не можем да направим това, нѣ̋ма как да имаме диалектен континуум

   • Във всѣ̋ко селище от тази свързана територия {S} по врѣмето {Т} трѣ̋бва да се говори диалект, който произлиза от общия̌т език-прѣдшественик {LP}
   • или все едно във всѣ̋ко селище от тази територия {S} по врѣмето {Т} трѣ̋бва да се говори диалект, който е наслѣдник на общия̌т език-прѣдшественик {LP}

  • Взаимно съгласуване (напасване, настройка) међу територията {S}, врѣмето {Т} и общия̌т език-прѣдшественик {LP}
   • Всички диалекти, говорени по врѣмето {Т} на тази територия {S}, които произлизат от общия̌т език-прѣдшественик {LP}, участват в диалектния̌т континуум {DC}
   • Оставайки си свързана, територията {S} трѣ̋бва да се разшири (да се издуе) максимално, за да обхване всички диалекти на сѫсѣдни територии, които диалекти произлизат от избрания̌т общ език-прѣдшественик {LP}
   • Ако не може, защото би се нарушило слѣдващото изискване за взаимна разбираемост, то слѣдва езикът-прѣдшественик {LP} да се приближи към настоящето
   • Допуска се изключване на диалекти от континуумът поради доказана скорошна миграция

  • Висша степен на взаимна разбираемост међу диалектитѣ от континуумът {DC} във всѣки двѣ сѫсѣдни селища от тази свързана територия
   • Взаимна разбираемост међу диалектитѣ от континуумът {DC} по врѣмето {Т} - това се има прѣд вид
   • Взаимна разбираемост међу отдалечени диалекти от континуумът {DC} не се прѣдполага и точно това прави явлението диалектен континуум интересно

 • (.. скрий го подраздѣлът ..)  (.. скрий го раздѣлът ..)  (.. свий го ..)  (.. разгъни го ..)  .. към началото ..


▼▼   2.2. Диалектен континуум: примѣри  (.. скрий ..) 

 • Всѣки език, който се говори на достатъчно обширна свързана територия, обикновено опрѣдѣля нѣ̋какъв диалектен континуум. Напримѣр:
  • турски диалектен континуум
  • унгарски диалектен континуум
  • сърбо-хърватски диалектен континуум
  • ново-гръцки диалектен континуум
  • и т.н.
  • циганския̌т диалектен континуум се компрометира от миграциитѣ на населението

 • Нашия̌т език опрѣдѣля балкано-славянския̌т диалектен континуум. Територията му обхваща всички нашенски балкано-славянски диалекти, но без тѣзи в Бесарабия.

 • Общославянски диалектен континуум, сѫществувал до 10-ти вѣк, докато славяногласието е заемало свързана (contiguous) територия. Слѣд идването на маџаритѣ, общославянския̌т диалектен континуум се разпада на двѣ части: южно-славянски диалектен континуум и сѣверно-славянски диалектен континуум. Общославянския̌т диалектен континуум понѣ̋кога съм го наричал славянско море.

 • Сѣверно-славянски диалектен континуум: Чехия, Словакия, Полша, Украйна, Бѣларус и Русия. Двѣ основни дрѣвни изоглоси раздѣлят тѣзи славянски езици на двѣ групи - западна и източна:
  • Изоглоса на пълногласието: думитѣ с пра-стара форма *tolt/*talt отварят сричката така:
   • на изток с нова форма tolot
   • на запад (и юг) с нова форма tlot (полски) или tlat (славянски mainstream: всички без източнитѣ и без полски)
  • Изоглоса ЕЗЕРО/ОЗЕРО: ОЗЕРО на изток и ЕЗЕРО на запад (и юг)

 • Южно-славянски диалектен континуум: България, Монтешаро, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия и Словѣния. Това е най-важния̌т за нас диалектен континуум. Той обхваща балкано-славянския̌т диалектен континуум, или с други думи балкано-славянския̌т диалектен континуум се включва в южно-славянския̌т диалектен континуум

 • Западно-германски диалектен континуум. Австрия, Германия, нѣмско-езична Швейцария, Люксембург, Белгия, Нидерландия. Това е христоматийния̌т примѣр на явлението диалектен континуум. Обикновено се посочва, че по течението на рѣката Рейн диалектитѣ в сѫсѣднитѣ селища са взаимно-разбираеми, но все пак в горното и в долното течение на Рейн се говорят на различни езици, които по-скоро сѫ взаимно-неразбираеми. Извън континенталния̌т западно-германски диалектен континуум остава островния̌т английски европейски диалектен континуум.

 • Сѣверно-германски (скандинавски) диалектен континуум. Езицитѣ и диалектитѣ от сѣверния̌т (скандинавския̌т) клон на германската езикова група, разположени на континентът, образуват диалектен континуум (Дания, Норвегия, Швеция). В изолация остават нѣ̋кои острови и най-вече остров Исландия - макар всички тѣзи езици да имат общ прѣдшественик - Old Norse, исландския̌т език не влиза в скандинавския̌т диалектен континуум, но пък датския̌т влиза - протокът Öresund не е достатъчно широк, че да наруши свързаността на територията - селищата Копенхаген и Malmö сѫ сѫсѣдни и диалектитѣ им сѫ взаимно-разбираеми.

 • .. има, разбира се, много други примѣри за диалектен континуум

 • (.. скрий го подраздѣлът ..)  (.. скрий го раздѣлът ..)  (.. свий го ..)  (.. разгъни го ..)  .. към началото ..


▼▼   2.3. Диалектен континуум: какво го подхранва и какво го кара да страда  (.. скрий ..) 

 • Явлението диалектен континуум се подхранва, когато усѣднало население, говорещо на даден език, продължително врѣме прѣбивава на дадена свързана територия.

  Два основни фактора дѣйстват против явлението диалектен континуум:
  • Миграции на населението
  • Имперска инфраструктура

  • Миграции на населението

   • Миграциитѣ на населението разорават диалектния̌т континуум.
   • Миграциитѣ на населението мога̨т и да прѣсуша̨т диалектния̌т континуум.

   • Напримѣр, миграцията на християнско население (славяногласни българи и гагаузи) прѣди около 200 години от Нашенско към южнитѣ територии на царска Русия извадило това население от нашенскитѣ диалектни континууми (балкано-славянски, южно-славянски, турски), без да може да ги причисли към нѣ̋какви тамошни диалектни континууми.

  • Имперска инфраструктура

   • Имперската инфраструктура изглађа диалектния̌т континуум - диалектнитѣ разлики намаляват.
    • Това не означава, че езикът прѣстава да се измѣня.
    • Езикът продължава да се измѣня, но при наличие на имперска инфраструктура измѣненията сѫ съгласувани и повсемѣстни.

    • Имперската инфраструктура едноврѣменно изглађа своя̌т и прѣсушава чуђия̌т диалектен континуум.

    • Нека имаме имперска инфраструктура върху даден диалектен континуум (върху цѣ̋лата му територия или върху част от нея̨). Отдѣлно взет диалект от този диалектен континуум от зоната на имперскатата инфраструктура обикновено се счита за диалект на езикът на имперската инфраструктура. Освѣн че диалектът се влияе от този език, с което диалектния̌т континуум се изглађа, диалектът може и да влияе на езикът на имперската инфраструктура, да допринася за него.

   • Значения на изразът имперска инфраструктура:
    • Тѣ̋сно (буквално) значение: пѫтища, грађанска и военна администрация, които опрѣдѣлят имперския̌т език.
    • Религиозно или политическо влияние, основано на имперския̌т език.
    • Всеобщо образование и mass-медии на имперския̌т език.
    • Повечето съврѣменни държави, в частност всички държави в Европа, включително България, прѣдлагат-осѫществяват-имплементират имперска инфраструктура.
    • В резултат, в повечето европейски държави сѫществуващитѣ допрѣди вѣк-два диалектни континууми сѫ вече изгладени.
    • Напримѣр, едва ли има сега носители, владѣещи нѣ̋когашнитѣ нашенски териториални диалекти, ..
    • .. което впрочем трѣ̋бва да се очаква прѣд вид на концепцията за непрѣстанната промѣ̋на.

 • (.. скрий го подраздѣлът ..)  (.. скрий го раздѣлът ..)  (.. свий го ..)  (.. разгъни го ..)  .. към началото ..


▼▼   2.4. Моноцентричен, ацентричен и полицентричен диалектен континуум  (.. скрий ..) 

 • Моноцентричен е този диалектен континуум, върху цѣ̋лата територия на който е установена имперска инфраструктура, която го изглађа. Сѫществува един език-диалект с имперски статус. Останалитѣ диалекти хем го слѣдват и все повече заприличват на него, хем голѣ̋ма част от тѣ̋х имат принос, допринасят за него.
  • Примѣри: съврѣменнитѣ унгарски и гръцки диалектни континууми.

 • Полицентричен е този диалектен континуум, територията на който (цѣ̋лата или поне по-голѣ̋мата част от нея) е раздѣлена међу нѣ̋колко (повече от една) имперски инфраструктури.
  • Примѣри: западно-германския̌т диалектен континуум, южно-славянския̌т диалектен континуум, сѣверно-славянския̌т диалектен континуум.
  • Такъв диалектен континуум е в процес на разпад или може би вече се е разпаднал на нѣ̋колко части.

 • Ацентричен е този диалектен континуум, територията на който е свободна от всѣ̋каква имперска инфраструктура.
  • Това означава, че на територията на такъв диалектен континуум нито има mass-медии, нито има образование, нито има Богослужение.
  • Можем да считаме, че един ацентричен диалектен континуум се е развивал в стерилна (първобитна) срѣда.

 • (.. скрий го подраздѣлът ..)  (.. скрий го раздѣлът ..)  (.. свий го ..)  (.. разгъни го ..)  .. към началото ..


▼▼   2.5. Дилемата език-диалект в свѣтлината на явлението диалектен континуум  (.. скрий ..) 

 • Цитат от очеркът за аксиомата за естественитѣ езици:
  В много от контекститѣ лингвистиката не различава терминитѣ език и диалект - всѣки диалект може да се нарѣче език и всѣки език може да се нарѣче диалект на нѣ̋кой език с по-широк обхват (ако има нѣ̋какъв смисъл, разбира се). ... точното разграничение међу тѣзи двѣ понятия е извън лингвистиката, и то е политическо: езикът прѣдставлява диалект с армия и полиция, казано на шега. ... Ако става дума за лингвистиката, то тя за всѣки два близки диалекта може да намѣри разлики, въз основа на които тѣ да се обявя̨т за отдѣлни езици в нѣ̋какъв контекст, напримѣр в контекстът на разликитѣ, а сѫщо така и за всѣки два близки езика лингвистиката може да намѣри прилики и в контекстът на тѣзи прилики да ги обяви за диалекти на един език.
 • Един диалектен континуум прѣдоставя контекст, в който всички участващи в континуумът диалекти мога̨т да се считат за диалекти на един език. Този език можем да го нарѣчем обвивка на диалектния̌т континуум.

 • Първото формално разграничение међу понятията език и диалект: не може да се каже просто диалект, винѫги трѣ̋бва да е ясно или трѣ̋бва да се уточни за диалект на кой език става дума.

 • Смѣс на езици се забранява от аксиомата за естественитѣ езици, докато смѣс на диалекти се допуска. Цитат пак оттам:
  Специално тази аксиома, аксиомата за естественитѣ езици, въвеђа едно лингвистическо разграничение међу понятията език и диалект: "Господ не дава" два или повече езика да се смѣся̨т, за да се получи нов език, обаче смѣс на два или повече диалекта се разрѣшава
 • Случая̌т на моноцентричен диалектен континуум е прост за анализ. Всички диалекти от един моноцентричен диалектен континуум мога̨т да се считат за диалекти на езикът на имперската инфраструктура, която го покрива. Този език може да се разглеђа и в контекстът на имперската инфраструктура, и в контекстът на диалектния̌т континуум като обвивката на този континуум.

 • Случая̌т на ацентричен диалектен континуум е малко по-сложен. Езикът-обвивка на един ацентричен диалектен континуум сѫществува в насипно виртуално състояние само под формата на диалекти и затова понѣ̋кога този език е труден за описание и детайлна идентификация.

 • В случая̌т на полицентричен диалектен континуум, както и в случая̌т на ацентричен диалектен континуум, езикът-обвивка сѫществува само в насипно виртуално състояние. Но тъй като територията му е подѣлена међу нѣ̋колко имперски инфраструктури, всѣ̋ка от които си го налага своя̌т език на територията си.

 • (.. скрий го подраздѣлът ..)  (.. скрий го раздѣлът ..)  (.. свий го ..)  (.. разгъни го ..)  .. към началото ..


▼▼   2.6. Южно-славянския̌т диалектен континуум  (.. скрий ..) 


▼▼   2.7. Хипотетичния̌т балто-славянски диалектен континуум  (.. скрий ..) 

 • Прѣдпоставки за балто-славянската хипотеза:

  • Славянския̌т език.
   • Славянскитѣ езици не прѣдставляват проблем за генеалогичната класификация.
   • В този аспект, тѣ сѫ по-лесни за анализ, отколкото келтскитѣ, германскитѣ и дори романскитѣ езици.
   • Извѣстен в състоянието си от края̌т на 9-ти вѣк е общия̌т славянски език, от който произлизат съврѣменнитѣ славянски езици.
   • Надѣђно се реконструира пра-славянския̌т език, който прѣдставлява старото състояние на славянския̌т език отпрѣди отварянето на сричкитѣ и отпрѣди втората палатализация.
   • Всички диалекти и езици, произлизащи от реконструирания̌т пра-славянски език, прѣдставляват диалекти на славянския̌т език, извѣстен в състоянието му от края̌т на 9-ти вѣк.
   • Славянщината (славянския̌т език) нѣ̋ма нуђа от балто-славянската хипотеза.

  • Литовския̌т език и латвийския̌т език.
   • Литовския̌т и латвийския̌т сѫ два близки индоевропейски езика, обединени в балтийската група езици.
   • Колко близки помеђу си сѫ литовския̌т и латвийския̌т?
    • Близостта међу два съврѣменни славянски езика, напримѣр руски и полски, е по-голѣ̋ма, отколкото близостта међу литовски и латвийски.
    • Това означава, че примѣрно в 10-ти вѣк, по врѣмето, когато все още се отчита един славянски език, литовския̌т и латвийския̌т вече сѫ се били отдѣлили един от друг.
   • Най-старитѣ запазени текстове на литовски и латвийски датират от около AD1500.
   • Докъм 17-ти вѣк сѫ сѫществували прѣходни диалекти међу литовски и латвийски, т.е.
    • докъм 17-ти вѣк е сѫществувал източно-балтийски диалектен континуум, който вече е прѣсъхнал.
   • Ако пруския̌т език не бѣше извѣстен, то генеалогичната класификация щѣше да се рѣши просто така:
    • Литовския̌т език и латвийския̌т език се обединяват в балтийската група езици.
    • Балтийската група е сестринска на славянската група и на германската група вѫтрѣ в индоевропейското езиково сѣмейство.
    • Взаимната близост међу славянската и балтийската група езици щѣше да се обяснява с общото им индоевропейско наслѣдство и със взаимнитѣ влияния међу сѫсѣдни езици.

  • Пруския̌т език.
   • Това е мъртъв език - послѣднитѣ носители умрѣли прѣз 17-ти и 18-ти вѣк.
   • Все пак, нѣ̋какви текстове на този език сѫ запазени и поради това пруския̌т се счита за извѣстен език.
   • Наличието на пруски език налага групата, съставена от литовския̌т и латвийския̌т, да се нарѣче източно-балтийска група, а не просто балтийска група.
   • А пък самия̌т пруски език се причислява към западно-балтийската група.
   • Сравнението на близостта међу езицитѣ дава слѣдното:
    • Всѣки два славянски езика са на най-близко разстояние помеђу си, най-много на около хилядолѣтие разстояние.
    • По-голѣ̋мо е разстоянието међу двата източно-балтийски езика, литовския̌т и латвийския̌т.
    • Още по-голѣ̋мо е разстоянието међу пруския̌т и кой да е от двата източно-балтийски езика, литовския̌т и латвийския̌т.
    • И все пак, кой да е от славянскитѣ езици е по-близо до пруския̌т, отколкото до литовския̌т или латвийския̌т.
    • Още по-голѣ̋мо е разстоянието међу пруския̌т и кой да е от славянскитѣ езици.
    • И най-голѣ̋мо в този контекст е разстоянието међу нѣмския̌т и кой да е от славянскитѣ или балтийскитѣ езици.
    • Макар че сега за всѣки славяногласен кой да е език от германската група или кой да е език от балтийската група сѫ все неразбираеми, напълно неразбираеми; и така е било и прѣди хиляда години

   • Слѣдователно, пруския̌т език (и западно-балтийската група, в която той влиза) заема међинно положение међу източно-балтийската група и славянската група.

  Терминът балтийска група езици е механичен. Значение в генеалогичната класификация на езицитѣ имат източно-балтийска група, западно-балтийската група и славянската група. Опититѣ да се докаже специфичен общ произход на езицитѣ от източно-балтийска група и западно-балтийската група сѫ по-скоро неуспѣшни.

  Прѣдполага се балто-славянски диалектен континуум.
  • Става дума за дрѣвен диалектен континуум, прѣсъхнал прѣди около хиляда години.
  • Става дума за континуум от индо-европейски езици и диалекти.
  • Той е възникнал при експанзията на индо-европейщината в Централна Европа. Може и да е отломък от по-стар индо-европейски диалектен континуум
  • Той е прѣсъхнал най-вече заради възтържествувалото славяногласие.
  • Той е бил ацентричен диалектен континуум, свободен от имперска инфраструктура, без признат общ език, без своя lingva franca.
  • За него прѣдлагам алтернативно название карпатски диалектен континуум, прѣд вид на практиката имена на планини да се вграђат в понятия на лингвистиката.
  • Става дума за усѣднало население.
  • В балто-славянския̌т (карпатския̌т) диалектен континуум не влизат:
   • елинофонията
   • латинския̌т език и романсът
   • германски езици
   • келтски езици
  • В балто-славянския̌т (карпатския̌т) диалектен континуум влизат поне:
   • пра-славянския̌т език - той е общия̌т прѣдшественик на славянскитѣ езици
   • прѣдшественикът на пруския̌т език от онова врѣме
   • прѣдшественикът на източно-балтийскитѣ езици (литовски и латвийски) от онова врѣме
  • В балто-славянския̌т (карпатския̌т) диалектен континуум може би влизат:
   • прѣдшественикът на албанския̌т език от онова врѣме, но дали е така не знаем, понеже историята на албанския̌т език е неизвѣстна.
   • неизвѣстни имагинерни езици със зададени от историята названия:
    • тракийски
    • дакийски
    • илирийски
    • скитски
  • На провѣтривия̌т югозападен край на балто-славянския̌т (карпатския̌т) диалектен континуум, в басейнът на Срѣдният Дунав међу Алпитѣ и Карпатската дѫга, се случват важни събития.
   • Мѣстният диалект от дрѣвния̌т балто-славянски (карпатски) диалектен континуум лингвистиката ще го нарѣче пра-славянски език, но това ще стане по-късно, едва прѣз 19-ти вѣк.
   • Нѣ̋колко вѣка на тази територия властвали влиятелни номади: хуни, авари.
   • Върху езицитѣ на тази територия значително влияние оказвали както латинският език и романсът, така и германски езици (готски, нѣмски), а и келтско влияние не може да се изключи.
   • В резултат пра-славянския̌т език влѣ̋зъл в период на бурно развитие, в период на интензивни изменения, в период наситен с иновации.
   • Така там вѣтроветѣ изваяли славянския̌т език, който се обособил и се отдѣлил от останалитѣ езици в континуумът.
   • Основнитѣ изменѣния в славянския̌т език, които не се сподѣлят от балтийскитѣ езици, сѫ:
    • първата славянска палатализация
    • законът за отворената сричка или законът за нарастващата звучност в сричката
    • втората и третата славянска палатализация
   • Пра-славянския̌т език и сѫсѣдните му диалекти в карпатския̌т континуум, които не осѫществили горнитѣ три измѣнения, стана̨ли взаимно неразбираеми.
   • Така славянския̌т език напуснал карпатския̌т (балто-славянския̌т) диалектен континуум.
  • Послѣдвалитѣ исторически събития обусловили експанзия на славяногласието, което прѣсушило балто-славянския̌т (карпатския̌т) диалектен континуум.

 • (.. скрий го подраздѣлът ..)  (.. скрий го раздѣлът ..)  (.. свий го ..)  (.. разгъни го ..)  .. към началото ..▼▼   4. Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)  (.. скрий ги коментаритѣ ..)  (.. разгъни ги ..)  (.. свий ги ..)  .. към началото ..


Тука ще добавям коментари. Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тука и ще отговоря̨ тука.
 • ►►  ::christo.tamarin, 2016-08-16 20:21::  Q: Какво е Монтешаро? (.. покажи ..)

 • ◄►  ::christo.tamarin, 2016-09-21 18:18:: Макар че тази публикация бѣ провокирана оттук,
  темата за диалектния̌т континуум е фундаментална за разбирането на естественитѣ езици и положението им във врѣмето и пространството.

 • ◄►  ::christo.tamarin, 2017-01-22 21:18:: Мой цитат оттук {2012-05-07}:
  .. българския̌т и македонския̌т сѫ диалекти на балкано-славянския̌т език, който е един от тритѣ езика, наред със сърбо-хърватския̌т и словѣнския̌т, върху южнославянския̌т диалектен континуум, простиращ се от Любляна до Лозенград и от Битоля до Силистра.
 • (.. скрий ги коментаритѣ ..)  (.. разгъни ги ..)  (.. свий ги ..)  .. към началото ..No comments:

Post a Comment