Wednesday, March 29, 2017

Относно значението на принципът за континуитетът в историята

Относно значението на принципът за континуитетът в историята

(.. покажи всичко ..)  (.. скрий&свий всичко ..)  .. to the bottom ..


Относно значението на принципът за континуитетът в историята


▼▼   1. Прѣдисловие    (.. скрий го ..)   (.. покажи всичко ..)

 • Думата континуитет (continuity) се прѣвеђа непрѣкѫснатост или пък по-скоро приемственост (succession).

 • Прѣди да продължите, изслушайте (за около 4 минути) нѣ̋колко стиха от Епосът на Гилгамеш в интерпретация на съврѣменен артист.

 • Епосът на Гилгамеш е добра илюстрация на тезата. Текстът е отпрѣди пет хиляди години. Може би това е най-стария̌т извѣстен художествен текст на човѣшки език.

 • Добрѣ би било да хвърлите един поглед и на книгата на мъртвитѣ на дрѣвнитѣ египтяни. [..Покажи/Скрий..]

 • Книгата на мъртвитѣ на дрѣвнитѣ египтяни е с нѣ̋колко вѣка по-стара от Мойсеевото петокнижие: първитѣ книги на Християнската Библия. И книгата на мъртвитѣ на дрѣвнитѣ египтяни, и Християнската Библия сѫщо така добрѣ илюстрират тезата.

 • Защо това е възможно. Защо Месопотамия и Египет, пък и дрѣвна Гърция мога̨т да се считат за люлки на нашата цивилизация, а днешнитѣ ни територии на Балканитѣ не мога̨т. Защото ние тук нѣ̋маме текстове по-стари от 15 вѣка. Ние знаем как е звучал нашия̌т език 15 вѣка назад, но нѣ̋маме прѣдстава как е звучал по-рано. Ние знаем кои езици сѫ звучали по Нашенско 15 вѣка назад, но нѣ̋маме прѣдстава кои езици сѫ звучали по Нашенско прѣди двѣ хилядолѣтия.

 • И тъй, важното е приемствеността и континуитетът. В есето си, озаглавено "Принципи на моитѣ възгледи за мина̨лото", съм включил слѣдното сѫђение: "Принцип за историческия̌т континуум: ако нищо не знаем за дѣдитѣ си, то за прадѣдитѣ си знаем още по-малко."

 • Сега ще развия̨ този принцип и ще Ви покажа̨ как приемствеността помага за изясняването на историята на Египет и Месопотамия.

 • Принципът на историческия̌т континуум отхвърля възможността да започнем направо от врѣмето отпрѣди пет хиляди години. Затова ще започна̨ от "мрачното” европейско срѣдновѣковие.

 • Хората тогава сѫ живѣли изключително във религията и за религията. Християнската Библия, ислямския̌т Куран и юдейския̌т Талмуд - това сѫ били четенитѣ и прѣписванитѣ книги. Изучавали сѫ гръцки език не толкова заради Платон и Аристотел, а заради Християнската Библия. Изучавали сѫ еврейски език заради оригиналнитѣ текстове на Ветхия̌т завѣт. Оригиналнитѣ текстове на Ветхия̌т Завѣт сѫ били изучавани и разнищвани и от християнски, и от еврейски срѣдновѣковни учени. Изучавали сѫ и арабския̌т език, за да чета̨т куранът и да участват пълноцѣнно в религиозни диспути. Имало е хора, които знаѣли евангелскитѣ текстове наизуст. И сега може да има такива. Сега със сигурност има хора, които зная̨т куранът наизуст.

 • В заключение, познаването на латинския̌т език, на гръцкия̌т, на еврейския̌т, на арамейския̌т (и на арабския̌т) не е било загубвано в срѣдновѣковна Европа, и досега това не е загубено.

 • (.. скрий го прѣдисловието ..)   .. към началото ..

▼▼   2. Разчитане на дрѣвно-египетската писменост  (.. скрий го раздѣлът ..)  (.. свий го ..)  (.. разгъни го ..)  .. към началото ..►►   2.1. Разчитане на дрѣвно-египетската писменост: прѣдпоставки  (.. покажи го подраздѣлът ..)  .. към началото ..►►   2.2. Разчитането на дрѣвно-египетската писменост: осѫществяване  (.. покажи го подраздѣлът ..)  .. към началото ..▼▼   3. Разчитане на шумерската писменост  (.. скрий го раздѣлът ..)  (.. свий го ..)  (.. разгъни го ..)  .. към началото ..


►►   3.1. Разчитане на шумерската писменост: прѣдпоставки  (.. покажи го подраздѣлът ..)  .. към началото ..►►   3.2. Разчитането на дрѣвно-персийския̌т и на акадския̌т клинопис  (.. покажи го подраздѣлът ..)   .. към началото ..►►   3.3. Отклонение: четиритѣ велики семитски езика  (.. покажи го подраздѣлът ..)  .. към началото ..►►   3.4. Разчитането на шумерския̌т клинопис  (.. покажи го подраздѣлът ..)  .. към началото ..▼▼   4. Заключение   (.. скрий го ..)  

 • Дори когато Го виђаме в тритѣ Му ипостаси - Отец, Син и Светия̌т Дух, Бог - Аллах - е един и цѣ̋лостен. И е велик.

 • Свѣтът - Божия̌т свѣ̋т - сѫщо така е един и цѣ̋лостен. И е велик.
  • Свѣтът е един и цѣ̋лостен - нѣ̋ма един свѣ̋т за египтянитѣ, друг за шумеритѣ, трети за българитѣ. Свѣтът е един и е на Бог, на Аллах.

 • Свѣтът е цѣ̋лостен във врѣмето. Познаваем е само доколкото имаме за него цѣ̋лостна прѣдстава във врѣмето.

 • Очеркът ми бѣ посветен на значението на принципът за континуитетът в историята.
  • Думата континуитет (continuity) се прѣвеђа непрѣкѫснатост или пък по-скоро приемственост (succession).

 • Бѣше показано, че историята успѣ̋ва да проникне назад във врѣмето само въз основа на континуитетът.
  • Ако го нѣ̋ма континуитетът, завъђат се чалга-историци, които съчиняват митове като замѣстители на истинската история.

 • Да, пирамидитѣ и сфинксът сѫ интересни и важни исторически артифакти. Врѣмето тѣ̋х ги е запазило, макар че е сринало Вавилон и Йерусалимския̌т храм.

 • Но в очеркът ми май стана дума за нѣщо друго. Нѣщо друго с непрѣходно значение. Със значение, непрѣходно вече три хилядолѣтия.
  • Това е Петокнижието Мойсеево - сборник с дрѣвни художествени религиозни текстове.
  • Сказанието за Сътворението - сказание за това как свѣтът - Божия̌т свѣ̋т - е бил създаден.
  • За Адам и Ева.
  • За Авраам (Абрахам, Ибрахим), на когото Бог - Аллах - обѣщал, че нѣ̋ма вече да изисква човѣшки жертвоприношения (човѣшки курбани).
  • За скрижалитѣ - за двѣтѣ каменни плочи, от двѣтѣ страни на които Бог - Аллах - написал десеттѣ Си Заповѣди и ги врѫчил на Мойсей (Муса).
  • Затова как хората прѣстана̨ли да се кланя̨т на златния̌т телец и припознали истинския̌т Бог - Аллах - Богът на Авраама.

 • Ако нѣ̋кой напримѣр си мисли, че Петокнижието Мойсеево нѣ̋ма нищо общо с нас българитѣ, нека пак да размисли.
  • Цѣ̋лата ни история е пропита от Петокнижието Мойсеево.
  • Съврѣменния̌т български етнос възникна̨л едва когато Християнството, основано на Християнската Библия - от Петокнижието Мойсеево прѣз Евангелията до Откровението (до Апокалипсисът), се съчетало по Нашенско със славяногласието.
  • Така нарѣченото турско робство било за нас едноврѣменно Божие наказание и очистващо избавление.
  • Заслужили сме си били Божието наказание, защото сме били допуснали Нашенско да стане развъдник на гнусни еретици, които отричали Петокнижието Мойсеево. Тѣ плъзнали из цѣ̋ла Европа и опетнили честното ни българско име.
  • Наложило се Господ-Бог-Аллах да прати по Нашенско мюсюлманитѣ, за да изтрѣбя̨т еретицитѣ, да очистя̨т от тѣ̋х Божията земя.
  • Мюсюлманитѣ се справили: дье що еретикь-богомил ималу, сичкуту богомил - сичкуту еретикь - мюслюман станалу.

 • Пуснѣте си още веднъж стиховетѣ от Епосът на Гилгамеш на шумерски език в интерпретация на съврѣменен артист. Звученето е приблизително, но правдоподобно. Текстоветѣ сѫ на около пет хиляди години. Това не сѫ ли сюжети от Петокнижието Мойсеево?

 • Нека да повторя̨. Свѣтът е един и цѣ̋лостен. И е на Бога. И Бог - Аллах - е един и цѣ̋лостен, дори в тритѣ Си ипостаси. И е велик. Велико е и сътвореното от Него.

 • (.. скрий го заключението ..)   .. към началото ..


►►   6. Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)  (.. покажи ги коментаритѣ ..)  (.. разгъна̨ти ..)  .. към началото ..


Greek, Latin, Sanskrit, Hebrew, Chinese and Arabic are the seven classical languages of the world.No comments:

Post a Comment