Sunday, February 28, 2021

Разходки по хребетитѣ на врѣмето

Разходки по хребетитѣ на врѣмето

(.. покажи всичко ..) (.. свий&скрий всичко ..) .. to the bottom ..Разходки по хребетитѣ на врѣмето


▼▼   1. Преамбюл    (.. скрий го ..) (.. покажи всичко ..)


 • Ще започна с едно изрѣчение от Принципитѣ на моитѣ възгледи за мина̨лото:
  Ние, българитѣ, сме най-обикновени и най-нормални европейци. Не сме изключителни, extraordinary, или пък extra-terrestrian, пази Боже..
  Сѫщитѣ сме си като другитѣ балкански народи, досущ сме като тѣ̋х, тѣ с нищо не ни прѣвъзхођат, нито пък ние тѣ̋х с нѣщо ги прѣвъзхођаме.

 • Появата на държавата България е случайно събитие, случайна приумица на историята.
  Това може да се каже за всѣ̋ка държава, не само за България. А специално за Сѣверна Македония то важи в по-голѣ̋ма степен, отколкото за България.

 • Този текст е упражнение в балансиране по хребетитѣ на врѣмето.
  Какво щѣше да стане при малка промѣ̋на в ходът на събитията.
  Ще се огранича̨ до Европа.

 • Европа дължи днешния̌т си облик на WW1 - първата свѣтовна война.
  WW1 е сложила край de La Belle Époque.
  WW1 е било самоубийството на стара Европа.
  WW1 вкарва страститѣ в политиката и в частност вкарва фашизмът в нѣ̋колко негови прѣвъплъщения - интернационал-социализъм и национал-социализъм.
  Това налага обликът на цѣлия̌т 20-ти вѣк.

 • В това упражнение по алтернативна история ще си позволявам само малки промѣни.
  В частност, нѣ̋ма да посмѣя̨ сѫществено да промѣням такова важно събитие като WW1.

 • (.. скрий го преамбюлът ..)    .. към началото ..

▼▼   2. Първа разходка по хребетитѣ на врѣмето   (.. скрий я̨ ..)


 • Появата на държавата България е случайно събитие, случайна приумица на историята.
  Това може да се каже за всѣ̋ка държава, не само за България. А специално за Сѣверна Македония то важи в по-голѣ̋ма степен, отколкото за България.

 • Този текст е упражнение в балансиране по хребетитѣ на врѣмето.
  Какво щѣше да стане при малка промѣ̋на в ходът на събитията.
  Ще се огранича̨ до Европа.

 • Европа дължи днешния̌т си облик на WW1 - първата свѣтовна война.
  WW1 е сложила край de La Belle Époque.
  WW1 е било самоубийството на стара Европа.
  WW1 вкарва страститѣ в политиката и в частност вкарва фашизмът в нѣ̋колко негови прѣвъплъщения - интернационал-социализъм и национал-социализъм.
  Това налага обликът на цѣлия̌т 20-ти вѣк.

 • В това упражнение по алтернативна история ще си позволявам само малки промѣни.
  В частност, нѣ̋ма да посмѣя̨ сѫществено да промѣням такова важно събитие като WW1.

 • Макар спусъкът за WW1 да е бил дръпна̨т в Сараево, зарядът (барутът) на WW1 е бил натѫпкан в Страсбург със френски реваншистки бѣ̋с. Френското общество копнѣѣло да отмъсти на Германия заради унижението от 1872 и да си върне град Страсбург, родината на Марсилезата. Франция е велика държава, и натъпкания̌т френски заряд е бил достатъчен.

  Франция срѣщу Германия.
  Германия срѣщу Франция.

 • Ясно е, че на страната на Франция ще се включа̨т Руската и Британската империя. Британската империя иска да елиминира евентуално германско съперничество в свѣтовния̌т океан.
 • Ясно е, че на страната на Германия ще се включи Австро-Унгария.

 • Ясно е, че Франция, Русия и Великобритания ще искат да си подѣля̨т териториитѣ на Османската империя, ширна̨ли се на три континента, което поставя Турция като съюзник на Германия.

 • Ясно е, че сѫществуващитѣ балкански държавици Сърбия, Гърция и Румѫния ще се включа̨т на страната на Франция, Русия и Великобритания - срѣщу Австро-Унгария и Османската империя.

 • Ако до избухването на WW1 не е била създадена българска държава, то българитѣ пак щѣ̋ха̨ да се бия̨т във WW1 на страната на централнитѣ сили - Германия и Австро-Унгария, но в съставът на армията на Османската империя.

 • Да промѣня̨ изходът на войната не смѣя̨.
  Антантата побѣђава, дори слѣд като Русия прѣминава във владѣние на Мордор.

 • И тъй, нѣ̋ма българска държава и Антантата е побѣдила.

 • Прибалтийскитѣ републики Финландия, Естония, Латвия и Литва пак щѣ̋ха̨ да получа̨т независимост - нѣ̋маше да остана̨т във владѣнията на Мордор.

 • Побѣдителитѣ пак щѣ̋ха̨ да разкѫсат Дунавската империя - голѣми нейни територии пак щѣ̋ха̨ да бѫда̨т дадени на Сърбия и Румѫния, пак щѣ̋ха̨ да бѫда̨т създадени Полша, Чехословакия, Унгария и Австрия.

 • Прибалтийскитѣ републики, Полша, Чехословакия, Унгария, Румѫния, Турция пак щѣ̋ха̨ да оформят санитарен кордон около владѣнията на Мордор.

 • В този момент относно онзи момент
  трѣ̋бва да осъзнаете слѣдното.
  За Гърция, Сърбия и Румѫния създаването на българска държава би било наказание.
  Побѣдителитѣ нѣ̋маше да накажа̨т свои съюзници.
  Създаването на българска държава би било абсурд.

 • Територията на днешна България, щѣше да бѫде подѣлена међу Гърция, Сърбия и Румѫния - и тритѣ тѣзи държави сѫ сѫществували от около вѣк, и тритѣ тѣзи държави - съюзници в Антантата, и тритѣ тѣзи държави - с аспирации към голѣми части от нашата територия.

 • Част от днешната ни територия щѣше да си остане в Турция. На тази територия християни щѣ̋ха̨ да остана̨т толкова, колкото християни (арменци, гърци, българи, ..) сѫ остана̨ли на територията на Турция в реалната история. Българската диаспора по свѣтът щѣше вече да е асимилирана, както е стана̨ло и с гръцката диаспора в реалната история.

 • Както е стана̨ло и в реалната история, всички християни на територията на Румѫния щѣ̋ха̨ да стана̨т румѫнци. Нѣ̋кои от потомцитѣ на нашитѣ прѣдци може би сега щѣ̋ха̨ да сѫ върли румѫнски националисти из интернетскитѣ форуми.

 • Както е стана̨ло и в реалната история, всички християни на територията на Гърция щѣ̋ха̨ да стана̨т гърци. Нѣ̋кои от потомцитѣ на нашитѣ прѣдци може би сега щѣ̋ха̨ да сѫ върли гръцки националисти из интернетскитѣ форуми.

 • Видѣ̋ се прѣди години, че екзархийското мина̨ло на Българската православна църква все още е трън в очитѣ на Цариградската патриаршия. В алтернативната история, която развивам, гърцитѣ щѣ̋ха̨ да се погрижа̨т да залича̨т всѣ̋какъв спомен за Българската екзархия.

 • Само на сръбска територия (днешна Западна България) щѣше да оцѣлѣе нѣ̋какво славяногласие. Обаче всички щѣ̋ха̨ да сѫ прави сърби. За славо-македонци или за сѣверни македонци никой нѣ̋маше да се сѣща. А пък нѣ̋кои от потомцитѣ на нашитѣ прѣдци може би сега щѣ̋ха̨ да сѫ върли сръбски националисти из интернетскитѣ форуми.

 • И само в оня контекст можѣше да се запази думата българи. В славистиката - в науката за славянскитѣ езици - балканизиранитѣ славянски диалекти щѣ̋ха̨ да бѫда̨т наричани български диалекти на сръбския̌т език. В реалната история балканизиранитѣ сръбски диалекти се наричат торлашки диалекти на сръбския̌т език. Т.е. в алтернативната история думата български може би щѣше да измѣсти думата торлашки.

 • Та това е. Надѣ̋вам се, че много изводи бихте могли да си направите.

 • (.. скрий я̨ първата разходка ..)   (.. покажи я̨ във facebook ..)   .. към началото ..

▼▼   3. Впечатления и отзиви слѣд първата разходка по хребетитѣ на врѣмето   (.. скрий ..)


 • Попадал съм не мнѣния, че ако държавата България не е била създадена в края̌т на 19-ти вѣк по начинът, познат от реалната история, то слѣд WW1 държавата България сигурно е щѣ̋ла да бѫде създадена, и то в по-добър вариант.

  • Твърдо не. Ако държавата България не е била създадена до началото на WW1, то не само никаква България нѣ̋маше да бѫде създадена, но всѣ̋какви надѣђи за появата на такава държава биха̨ прѣсъхна̨ли завинѫги.

 • Албания се била появила около WW1 - защо да не се появи тогава и България. Този въпрос ми го подсказа уважаемия̌т Veselin Kandimirov.

  • Прѣобладаващия̌т ислям и албанския̌т език обособяват Албания, отдѣлят я̨ от Гърция и Сърбия, и тѣзи фактори способстват за създаването на държавата Албания слѣд Балканската война в реалната история.

  • За България не се наблюдават такива фактори. Цѣ̋лото българско славяногласие щѣше да бѫде включено в сръбското славяногласие и отдѣлна държава България нѣ̋маше да бѫде създадена.

  • Ясно е, че за създаването на държава - Албания - България - е била нужна война.

  • В реалната история Албания е създадена слѣд Балканската война. Дали без сѫществуването на България щѣше да има Балканска война? Според мене - едва ли.

  • Но дори да е имало Балканска война срѣщу Турция примѣрно с участник Румѫния вмѣсто България, тогава да - държава Албания щѣше да бѫде създадена по сѫщия̌т начин, както в реалната история, но държава България - не - за България при алтернативна Балканска война без България щѣ̋ха̨ да важа̨т сѫщитѣ съображения, както при алтернативната WW1.

  • Ако Балканската война не се бѣше случила, шансоветѣ за създаването на държава Албания слѣд WW1 биха̨ намалѣли. Италия можѣше да прилапа тлъсто парче от днешната албанска територия - и край с надѣђитѣ за Албания.

 • Сега ще прѣдприема̨ смѣл и рискован ход.

 • В самата първа разходка не бѣ̋х си позволявал голѣми промѣни спрямо реалната история. Са̀мо сѫществуването на българска държава се отмѣняше, което значи, че днешната ни територия, заедно с доста от прилѣжащитѣ територии, сѫ принадлѣжали на Османската империя, както си е било от нѣ̋колко вѣка. При тази малка промѣ̋на Източна Европа би изглеђала почти по сѫщия̌т начин, само дѣто България нѣ̋маше да я̨ има - нѣ̋маше как да се появи, и днешнитѣ територии на България щѣ̋ха̨ да се раздѣля̨т међу сѫществуващитѣ държави Турция, Румѫния, Гърция и Сърбия. Иначе всичко щѣше да си е пак така: четири нови прибалтийски държави, възкръсна̨ла Полша, нова Чехословакия, остатъчни Австрия и Унгария, раздути Румѫния и Сърбия.

 • Е, сега ще си позволя̨ голѣ̋ма промѣ̋на. Да приемем, че Мордор нѣ̋ма да завладѣе Русия.

  • Русия завършва войната като побѣдителка, наред с Франция, Великoбритания и глутница други по-дребни хищници.
  • Картата на Източна Европа щѣше да изглеђа съвсѣм съвсѣм иначе.
  • Нѣ̋ма нуђа от санитарен кордон около владѣнията на Мордор.
  • Нѣ̋маше да се появя̨т четиритѣ прибалтийски държавици Финландия, Естония, Латвия и Литва.
  • Нѣ̋маше да се появи Полша.

  • Другата разлика щѣше да бѫде тука по Нашенско.
  • Русия щѣше да завладѣе Константинопол заедно с голѣ̋ма част от черноморското крайбрѣжие, включващо Бургас и Варна.
  • Това, дѣто в самата първа разходка го бѣ̋х означил като територия, остана̨ла си под турска власт, сега би трѣ̋бвало да се означи като територия, прѣмина̨ла към Руската империя. От трън, че на глог.

  • Пак българска държава нѣ̋маше да има.

 • Но тази голѣ̋ма промѣ̋на - пасуването на Мордор - подсказва и друго.

  • Дори ако държавата България бѣше създадена по начинът, познат от реалната история, слѣд WW1 при пасуване от страна на Мордор тази българска държава - нашата българска държава - щѣше да бѫде унищожена.

  • В реалната история Господ-Бог е разрѣшил на Мордор да завладѣе Русия, за да спаси България.
  • За този извод ме подсѣти уважаемия̌т Petrov El Comandante.
  • България е била запазена само като част от санитарния̌т кордон около владѣнията на Мордор.

 • И сега да си починем от тѣзи ужасии.

 • (.. скрий впечатленията и отзивитѣ слѣд първата разходка ..)  (.. покажи във facebook .... към началото ..

▼▼   4. Какво е най-цѣнното, което историята ни е завѣщала   (.. скрий ..)


 • Мисловнитѣ разходки по хребетитѣ на врѣмето цѣля̨т мина̨лото да добие по-ясен смисъл, да го разберем мина̨лото по-добрѣ.
 • Но цѣлта - и крайната, и међинната, все пак е настоящето, да се осмисли настоящето.
 • Защото който не разбира настояшето, той не разбира и мина̨лото.

 • Настоящето е плод прѣди всичко на близкото мина̨ло.
 • Настоящия̌т 21-ви вѣк е плод на 20-ти вѣк, прѣди всичко.

 • Затова е важно да се познава 20-ти вѣк, прѣди всичко, и историята му да се разнищи, да се разбере. За да разберем и настоящето.

 • По-далечното мина̨ло има експоненциално по-малко значение от близкото мина̨ло.

 • Напримѣр, единствения̌т все още важен "артефакт", плод на 19-ти вѣк, е българската държава, сѫществуването на държавата България.
 • Струва си по този повод да се направи разходка по хребетитѣ на врѣмето и за 19-ти вѣк, но по-нататък.

 • А ако става дума за още по-стари "артефакти", то това сѫ само нашата православна християнска религия и нашия̌т славянски език.
 • Друго нѣ̋ма. Нищо друго нѣ̋ма значение. Nothing else matters.

 • Добрѣ е да осъзнаете, че "артефактът" българска държава, плод на 19-ти вѣк, е най-цѣнното нѣщо, което притежава нашия̌т български етнос, нашата българска народност, най-цѣнното ни достояние, и слѣдва да си го пазим.

  • Тук може би е мѣ̋стото да изкажа̨ лекото си възмущение от гологлави шоу̌мени, според които нѣ̋мало такава държава. Възмущението ми е леко, понеже не мисля̨, че мнозина му обръщат внимание.

 • Без артефактът "българска държава", българската народност - българския̌т етнос - изчезва подобно на специфична субстанция в дъђ.

  • По съвсѣм сѫщия̌т начин, сѫществуването на сѣверно-македонската народност (или нация или етнос, нарѣчѣте го както искате), е невъзможно без държавата Сѣверна Македония.

 • Българската държава не може да се прѣоснове.

 • И тъй, да пазим българската държава. И да бѫдем признателни на онѣзи, които сѫ допринесли за създаването ѝ.

 • (.. скрий го най-цѣнното ..)   .. към началото ..

►►   5. Втора разходка по хребетитѣ на врѣмето   (.. покажи я̨ ..)

(.. покажи я̨ втората разходка ..)   .. към началото ..


▼▼   6. Заключение    (.. скрий го ..)  (.. покажи всичко ..)


 • ►►  На колко морета щѣше да е България без 3-ти март? (.. покажи тук ..)  (.. покажи там ..)

 • ►►  Цар Александър Николаевич не е наш освободител - той е наш спасител (.. покажи тук ..)  (.. покажи там ..)

 • ▼▼  Нѣ̋ма какво да сме признателни на Русия (.. скрий ..)  (.. покажи там ..)
  • Какво общо може да има днешна Русия с нашето освобођение от османско владичество?

   • Забѣлѣжка: Моля̨ тука под "освобођение" да разбирате "създаване на българската държава".

  • Освободил ни е Царя̌т Освободител Александър Николаевич и Неговото Христолюбиво Воинство. За което сме признателни.

  • Цѣ̋ла България е осѣяна с паметници, включително надгробни, които се поддържат.

  • Край родното ми село сѫ загина̨ли двама руски войници. Погребани сѫ в църковния̌т двор. Гробоветѣ им се поддържат.

  • Най-хубавия̌т булевард в центърът на София, павиран в златисто-жълто, на който са разположени парламентът, университетът, академията на науките, се нарича ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ. На този булевард, срѣщу парламентът, се издига величествен паметник на Царя̌ Освободител. От признателна България.

  • Признателни сме лично на Царя̌т Освободител и на Неговото Христолюбиво Воинство. Нѣ̋ма какво да сме признателни на Русия.

  • В центре Москвы, на Красной площади, стоит величественный мавзолей убийцы - мавзолей того человека, который лично приказал расстрелять внука Царя Освободителя, вместе со всей семьей, вместе с несовершеннолетним правнуком Царя Освободителя, вместе с Его правнучками-красавицами.

  • Как не стыдно тем из болгар, кто призывает к благодарности "России"! Какой России! Той России уже нет, уже давно как ее нет. В России настоящего времени уже властвует черт. Он нас только в пекло мог бы завлечь.

  • Ние сме признателни лично на Царя̌т Освободител и на Неговото Христолюбиво Воинство. Нѣ̋ма какво да сме признателни на Русия..
   Признателни сме им лично.

  • (.. скрий ..)  (.. покажи там ..) (.. скрий го заключението ..)  .. към началото ..
 • ►►  Рѣч на Цар Борис при откриването на паметникът на Шипка (.. покажи тук ..)  (.. покажи там ..)

 • ►►  Манифестът на Цар Фердинанд от 1908-09-22 за обявяване на независимостта (.. покажи тук ..)  (.. покажи там ..)

  (.. скрий го заключението ..)    .. към началото ..


▼▼   8. Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)   (.. скрий ги ..)  (.. свий ги ..)  (.. разгъни ги ..)


Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тука и ще отговоря̨ тука.

 • ◄►  ::christo.tamarin, 2021-03-02 20:59:: Струва си да честваме и 3-ти март 1918
  Тогава е бил подписан Брест-Литовския̌т мирен договор,
  с който Русия се признава за побѣдена във WW1,
  а България е срѣд побѣдителитѣ.
 • ►►  ::christo.tamarin, 2021-03-03 11:50:: Марш на финландскитѣ гвардейци (.. покажи ..)  (.. пусни ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2021-12-04 14:28:: Още пѣсни за войната от 1877 (.. покажи ги ..)  (.. разгъна̨ти ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2021-03-03 14:03:: Alexandermarsch (.. покажи ..)  (.. пусни ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2021-08-22 12:41:: Загадъчността в смъртта на Цар Борис 3-ти (.. покажи ..)  (.. разгъна̨то ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2022-02-05 17:01:: Населението на 100 основни европейски града прѣз 1854 (.. покажи тука ..)  (.. разгъна̨то ..) (.. покажи там ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2022-07-23 13:40:: .. прочетѣте статията на Манол Глишев там (.. покажи тука мой коментар ..)  .. към началото ..
  • Манол Глишев: Каква щѣше да бѫде България без намѣсата на Русия в историята ни?

(.. скрий ги коментаритѣ ..)   .. към началото ..


No comments:

Post a Comment