Monday, December 20, 2021

1000 български думи в обща употрѣба с турски произход

1000 български думи в обща употрѣба с турски произход

(.. покажи всичко ..) (.. разгъна̨то ..) (.. свий&скрий всичко ..) .. to the bottom ..1000 български думи в обща употрѣба с турски произход▼▼   1. Прѣдговор   (.. скрий го ..)


 • Писал съм, че в края̌т на 19-ти вѣк езикът ни е бил до неузнаваемост изрусен.

  • Сега заемкитѣ от руски (или прѣз руски) съставляват около половината от рѣчниковия̌т фонд на съврѣменния̌т български език.

  • Но нѣ̋ма как да демонстрирам този факт.
  • Затова го подминавам.

 • Писал съм, че в съврѣменния̌т български език - в обща употрѣба - има около хиляда заемки от турския̌т език.

  • Ще се опитам тука да приведа̨ достатъчно много български думи, които етимологически сѫ заемки от турски.

  • Вашето компютърче - там, къдѣто четете този текст, ще ги прѣброи.
  • Ако го четете на смартфонче - смартфончето Ви е сѫщо компютърче.

  • Ще допълвам списъкът.
  • Докато бройката 1000 не е достигна̨та, ще запазя̨ [Draft] в заглавието.

  • И забѣлѣжѣте, моля̨:
  • Това ще е само списък, а не рѣчник.

  • Значенията на непознатитѣ думи слѣдва да се тѫрся̨т в рѣчник.

 • (.. скрий го прѣдговорът ..)   .. към началото ..

▼▼   2. Общи разсѫђения   (.. скрий ги ..)


 • Когато нашия̌т български език заема думи от друг език:

  • Заетитѣ думи стават български думи.
  • Заетитѣ думи го обогатяват нашия̌т език.

 • Аналогично,

  • Когато турския̌т език заема думи от друг език -
  • от персийски, от арабски, от италиански,
  • заетитѣ думи стават турски думи.

  • Ако нашия̌т български език заема такава дума,
  • той заема турска дума, а не арабска или персийска дума.

  • Такава дума се брои за заемка от турски.

  • Това, че думата произлиза от персийски или арабски,
  • е подробност, която засѣ̋га турския̌т език,
  • а не нашия̌т език.

 • Аналогично,

  • Когато руския̌т език заема думи от друг език -
  • от френски, нѣмски, английски, латински,
  • от међународната лексика,
  • заетитѣ думи стават руски думи.

  • Ако нашия̌т български език заема от руски такава дума,
  • той заема вече руска дума, а не примѣрно френска дума.

  • Такава дума се брои за заемка от руски.

 • Как се броя̨т думитѣ?

  • В различнитѣ езици думитѣ се броя̨т различно.
  • Дори да сѫ заемки от друг език,
  • тука става въпрос за български думи,
  • и ще броим българскитѣ думи
  • по начинът, по който границата међу морфология и лексика е опрѣдѣлена за българския̌т език.

  • Напримѣр: бояџията, бояџии, бояџиитѣ сѫ форми на една дума бояџия.
  • Обаче: боя, бояџия, бояџийка, бояџийски, бояџийство сѫ все различни думи - пет на брой.

  • Напримѣр: боядисващи, боядисвайки, боядисване сѫ форми на имперфективния̌т глагол боядисвам и не се броя̨т отдѣлно.
  • Обаче: перфективния̌т глагол (да) боядисам е друга дума и се брои отдѣлно.

  • Умалителнитѣ форми сѫщо така сѫ отдѣлни думи. Напримѣр: боичка се брои отдѣлно от боя.

 • За пълнота, нѣ̋ма да се ограничавам само до думитѣ в обща употрѣба.
 • Но само думитѣ в обща употрѣба ще се броя̨т.

 • Да повторя̨: това ще е само списък, а не рѣчник.
 • Значенията на непознатитѣ думи слѣдва да се тѫрся̨т в рѣчник.
 • За нѣ̋кои думи може и да има прѣпратки към рѣчник.

 • (.. скрий ги общитѣ разсѫђения ..)   .. към началото ..

►►   3. Частни разсѫђения   (.. покажи ги ..)  .. към началото ..►►   4. Списък на български думи с турски произход (в обща употрѣба: 0)   (.. покажи го ..)  (.. разгъна̨т ..)  .. към началото ..►►   5. Заключение (епилог): да, ама ..   (.. покажи го ..)  .. към началото ..
▼▼   7. Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)   (.. скрий ги ..)  (.. свий ги ..)  (.. разгъни ги ..)


Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тука и ще отговоря̨ тука.

 • ◄►  ::christo.tamarin, 2022-01-03 11:48:: Забѣлѣжки по списъкът на български думи с турски произход се приемат.

  • Но само за опрѣдѣлени посочени думи.
  • Ако съм изпусна̨л нѣ̋коя дума, това не е голѣ̋м проблем, понеже цѣлта - 1000 такива думи - вече е достигна̨та.
  • Но ако нѣ̋коя дума е включена в списъкът неправомѣрно, то ще обърна̨ внимание и ще прѣразгледам случая̌т.

 • ►►  ::christo.tamarin, 2022-07-11 09:52:: Думи с турски произход, вече излѣзли от употрѣба  (.. покажи ..)  (.. скрий ги всички коментари ..)  (.. свий ги ..)  (.. разгъни ги ..) .. към началото ..No comments:

Post a Comment